top of page
LIDORGANISATIES

Vrouwen in het Zwart

 

Geen Vrede zonder vrouwen. Vrouwen in het Zwart - Women in Black is een wereldwijd netwerk van feministische vrouwen die zich inzetten voor vrede met gerechtigheid, en actief gekant zijn tegen onrecht, oorlog, militarisme en andere vormen van geweld. Een belangrijk aandachtspunt is het uitdagen van het militaristisch beleid van onze eigen regeringen. Vrouwen in het Zwart is geen organisatie, maar een communicatiemiddel en een actieformule.

Deze internationale vrouwenvredesbeweging werd in 1988 opgericht door Israëlische vrouwen tegen de bezettingspolitiek van Palestina door Israël. Deze beweging breidde zich sinds de oorlog in ex-Joegoslavië uit over heel de wereld (Argentinië, Armenië, Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, India, Israël, Italië, Nederland, Oostenrijk, Palestina, RD Congo, Servië, Schotland, Spanje, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, V.S .Amerika, Zuid-Afrika).

Vrouwen in het Zwart zet zich in voor een rechtvaardige vrede, voor de rechten van het Palestijnse volk, voor het verwijderen van kernwapens uit België, voor internationale solidariteit, tegen homofobie, racisme, onrechtvaardigheid en alle vormen van geweld.

Vrouwen in het Zwart staat voor geweldloze acties, door middel van een STILLE WAKE die in Leuven wekelijks aan het stadhuis van Leuven gehouden wordt op woensdagmiddag van 12u30 tot 13u.

Contact: wibleuven@gmail.com

Vrouwen in het Zwart

Hand in Hand tegen Racisme

 

We strijden tegen racisme en discriminatie in onze samenleving. Daarnaast ijveren we voor een positieve invulling van de diversiteit die onze maatschappij kenmerkt. Racisme en discriminatie is vooral het gevolg van structurele mechanismen die een structurele aanpak vergen. Deze aanpak is een samenlevings- en overheidsopdracht.

We proberen deze verandering te versnellen door beroep te doen op middenveldorganisaties en burgers om druk uit te oefenen op instanties die macht hebben over deze structuren.

Contact: stella@anti-racisme.be

Anti-Racisme

Belgische Coalitie ‘stop uranium wapens’


De Coalitie ijvert samen met de Internationale Coalitie voor een totaal verbod op het produceren, testen en gebruiken van wapens met verarmd uranium, een afvalproduct van de kerncentrales. Verarmd uranium vormt een langdurig gevaar voor de volksgezondheid in conflictgebieden, onder meer via besmetting van het grondwater. Door de radioactieve en chemisch toxische eigenschappen na gebruik kunnen deze conventionele wapens ook het menselijk DNA aantasten met kankers en geboorteafwijkingen tot gevolg.

Oorlog en conflict, milieuverontreiniging, klimaatverandering en schending van mensen- en dierenrechten zijn onafscheidelijk verbonden.

 

België was het eerste land ter wereld dat in 2007 deze wapens verbood bij wet, na intensief lobbywerk van de Belgische Coalitie samen met experten. Sensibiliseren van de publieke opinie, indienen van VN resoluties, politiek lobbywerk, opvolgen en publiceren van studies en rapporten behoren tot de activiteiten van de Coalitie en dit in nauwe samenwerking met de Internationale Coalitie.

Daarnaast benadrukt de Coalitie dat elk gebruik van geweld en wapens immoreel en onaanvaardbaar is om tot een vredevolle samenleving te komen. En dat toezien en niets doen geen optie is.

Contact: lieve.dekinder@gmail.com

Belgische Coalitie

Intal - Leuven

 

Intal-Leuven is de lokale afdeling van Intal. Intal komt op voor internationale solidariteit: het recht op een gezonde leefomgeving, ontwikkeling en vrede staan centraal.

Via vorming en actie bouwt Intal aan een brede vrijwilligersbeweging en een netwerk met sociale bewegingen en partners in het ‘Zuiden’. Intal wil bewustzijn creëren, ondersteuning geven aan stemmen die zelden gehoord worden op het geopolitieke speelveld en druk uitoefenen op het beleid door actie te voeren.

Concreet komt Intal vandaag op:

 • Voor vrede, tegen de nieuwe F35 en de kernwapens in strijd met het nieuwe VN-kernwapenverbod. Tegen de NAVO en zijn oorlogslogica.

 • Voor dekolonisering, tegen de Israëlische bezettingspolitiek, voor de BDS-campagne (Boycott, Divestment, Sanctions) o.a. van AXA.

 • Voor de verdediging van Changemakers en activisten in het zuiden (Filippijnen, Colombia, Congo en Palestina).
   

Contact: ilse.grieten@gmail.com en marieelisabeth.frisque@hotmail.com

Intal

Palestina Solidariteit

 

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die op basis van het internationaal recht, respect voor de mensenrechten en de democratische principes opkomt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.


Via verschillende wegen wil Palestina Solidariteit vzw hieraan werken:

 1. het informeren, sensibiliseren en mobiliseren van het brede publiek

 2. het beïnvloeden van en druk uitoefenen op beleidsmakers

 3. ondersteuning van regionale initiatieven en groepen die rond de Israëlisch-Palestijnse kwestie werken

 4. stimuleren van meer evenwicht en context in de mediaberichtgeving

 5. netwerkverbreding met progressieve krachten

 6. ondersteuning van projecten in Palestina
   

​Actievoeren voor Palestina binnen een beweging verhoogt de participatiegraad in onze eigen samenleving. Palestina Solidariteit vzw bouwt hierdoor mee aan een wereldwijde beweging voor een andere mondialisering waarbij democratie, respect voor mensenrechten en solidariteit de sleutel vormen voor duurzame ontwikkeling.


Contact: info@palestinasolidariteit.be

Palestina Solidariteit

Pax Christi Leuven

 

Pax Christi Vlaanderen gaat voor een rechtvaardige en veilige wereld, voor élke mens. We leven in een wereld die zo snel verandert, dat mensen er moeilijk vat op krijgen. Een wereld ook waarin er spijtig genoeg nog veel vormen van onrecht zijn. De gedachte dat je daar weinig aan kan doen, geeft je een machteloos gevoel.

Meer dan ooit is er nood aan een kompas dat rust en houvast biedt. En dat de weg wijst naar een samenleving in evenwicht. Vanuit haar spirituele roots, humane waarden en zeer ruime ervaring neemt Pax Christi deze rol op zich.

We roepen individuen, groepen en de hele maatschappij op om een positief verschil te maken. We bieden inspiratie en gaan over tot actie om in het klein en het groot keihard te werken aan een wereld waar élke mens zich veilig voelt. Aan een omgeving waarin échte verbinding het verschil maakt. Aan een samenleving waarin rechtvaardigheid de norm wordt.

 

Contact: mieke.berghmans@kuleuven.be   #FindPeace     #JoinPaxChristi

Pax Chisti
Anker 1

Lumbini - Kapilvastu Global Campaign, Belgium (LKGCB)

LKGCB is een niet-religieuze, niet-politieke en niet-gouvernementele organisatie en onze visie is het bevorderen van Boeddha's boodschap van geweldloosheid, wereldvrede en sociale harmonie. We zijn tegen geweld en elke vorm van discriminatie en we bevorderen wereldvrede, gerechtigheid en een duurzame samenleving. Wij richten ons werk op drie hoofdgebieden.
 

 1. Bevorder Boeddha, Wereldvrede en sociale harmonie: Een vreedzame en veilige omgeving is essentieel om een ​​duurzame samenleving op te bouwen en het volledige menselijke potentieel te realiseren. Het woord vrede wordt geassocieerd met Boeddha , die werd geboren in Lumbini en opgroeide in Kapilvastu, Nepal. Wij bevorderen boodschappen van Boeddha, van innerlijke vrede tot wereldvrede.

  Kernwapens en klimaatnoodsituaties zijn twee existentiële bedreigingen voor de mensheid en de wereldvrede. Wij pleiten voor de afschaffing van kernwapens en de aanpak van klimaatproblemen om de wereldvrede te bevorderen. Daarnaast nemen we deel aan diverse vredesactiviteiten, waaronder de viering van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september.
   

 2. Bijdragen aan SDG 16 en SDG 17 : Duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 16 (SDG 16 of Global Goal 16) van de Verenigde Naties gaat over vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen. SDG 17 gaat over het nieuw leven inblazen van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling. LKGCB ondersteunt actief partnerschappen op verschillende lokale, nationale en internationale niveaus en draagt bij tot de verwezenlijking van de SDG 16- en SDG 17-doelstellingen.
   

 3. Humanitaire steun verlenen: 
  Humanitaire crises of noodsituaties ontstaan door verschillende factoren, zoals natuurrampen of conflictsituaties. Wij verlenen humanitaire hulp aan mensen die geconfronteerd worden met noodsituaties of extreme armoede.
   

Contact: info@lkgcb.org

bottom of page