top of page

Visietekst Leuvense Vredesbeweging

 
Boven

Wie zijn we?

 

De Leuvense Vredesbeweging (LV) vormt een samenwerkingsverband van 7 Leuvense organisaties en ook vredesactivisten die niet tot één van deze organisaties behoren.  

 

De LV is een onafhankelijke, feitelijke vereniging die werkt met vrijwilligers.

 

De LV is een inclusieve organisatie die open staat voor iedereen die onze visie deelt.

 

De LV maakt deel uit van Mundia Leuven, het netwerk voor mondiale rechtvaardigheid  in en vanuit Leuven.

Wat doen we?

 

De LV is werkzaam rond vrede en alles wat vrede bevordert, zoals geweldloze communicatie en conflicthantering, diplomatie, ontwapening en verzoening. 

 

Ze richt de aandacht op de desastreuze gevolgen op mens, milieu en klimaat, van gewapend conflict en oorlog en van de voorbereidingen hiertoe. 

 

De LV ondersteunt acties en campagnes van de deelorganisaties en plant jaarlijks terugkerende activiteiten. 

 

De LV speelt in op de actualiteit, volgt dossiers op en werkt mee aan nationale en internationale vredesacties en conferenties. 

 

De LV leden streven er naar om via zelfstudie en informatiesessies op de hoogte te blijven van de actualiteit en van vredesinitiatieven.

 

Middelen van actie voeren zijn velerlei: straatacties, manifestaties, actieve deelname aan vergaderingen en conferenties, lobbywerk bij politici en beleidsmakers en publiceren van artikels. We streven er naar het ruime publiek te betrekken.

 

Hoe werken we?

 

De LV werkt volgens basisdemocratische principes van gelijkwaardigheid en respect, zowel in de communicatie als in de besluitvorming en het handelen. 

 

De LV werkt zonder hiërarchische structuren.

 

De besluitvorming gebeurt met streven naar consensus. We zien dit als een permanent groeiproces.

Het kernteam staat in voor het dagelijks bestuur en koppelt terug naar de grotere groep.

Acties worden voorbereid in werkgroepen die samengesteld zijn uit leden die werken rond een bepaald thema.  Er is altijd terugkoppeling naar de grote groep.


 

Visie

 

Vrede houdt in dat mensen en gemeenschappen zich kunnen ontplooien op een leefbare aarde, in kwaliteitsvolle menselijke relaties en in een klimaat van respect en gelijkwaardigheid. 

 

Werken aan vrede gebeurt door de wortels van geweld te herkennen en bij te dragen aan de geweldloze transformatie van conflicten.  We stellen vast dat vormen van ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid oorzaak en voedingsbodem zijn van geweld.

 

Oorlog en voorbereiding tot oorlog, dus ook alle vormen van bewapening, dragen niet bij tot echte oplossing van conflicten. Ze veroorzaken veel leed, persoonlijk en in en tussen groepen en gemeenschappen. Ze hebben een desastreus impact op het leefmilieu en de samenleving en zijn de kiem van nieuwe conflicten. We zien telkens ondemocratische en niet transparante besluitvorming in processen van bewapening en oorlog. 

 

Dit alles is nog sterker aanwezig bij de kernbewapening. We verwerpen het idee dat vrede kan bereikt worden door nucleaire afschrikking. We zien integendeel dat nucleaire afschrikking leidt tot steeds toenemende escalaties van macht en onveiligheid. De kans op nucleaire rampen door ongevallen, menselijke fouten en kwaadwilligheid wordt groter. Er is een gigantisch milieu-impact. Deze escalatie leidt  tot steeds grotere inzet van financiële middelen en menselijke kennis en kracht die zo nodig zijn voor de wereldwijde noden van mensen en de maatschappij.

 

We laten ons leiden door het streven naar gezamenlijke veiligheid, niet mijn/onze veiligheid ten koste van de andere.  Werken aan gezamenlijke veiligheid houdt in: een zorgzame en rechtvaardige samenleving,  wegwerken van sociale ongelijkheid, zorgen voor een veilig en gezond leefmilieu. De menselijke en materiele middelen die nu naar bewapening gaan dienen geheroriënteerd te worden.  Deze middelen dienen gebruikt te worden om via constructieve weg naar een gezamenlijke veiligheid toe te werken. De grote uitdagingen van onze tijd (zorg voor milieu en klimaat, kernontwapening en wegwerken van sociale ongelijkheid)  vereisen dat wereldwijd alle middelen worden ingezet om de doelstellingen te bereiken, en dit in een klimaat van internationale solidariteit.

 

We beseffen dat er nog een lange weg te gaan is. We blijven zoeken naar de meest doeltreffende methodes. Naast de vele stappen die we in onze werking hebben opgenomen (zie boven) vermelden we ook:

 

– de grote nood aan vredeseducatie,

– het onder de aandacht brengen van positieve verhalen van geweldloze conflicthantering

– het aanklagen van wat niet tot vrede bijdraagt en het ondernemen van actie in functie van bewustwording en verandering.

 
 
 
 
 
 
 
 
Vrouweniz
hand
Belg coal
Pax
Lumbini
Intal
palestina
bottom of page