top of page

Nucleaire Ontwapening

Docu over Hiroshima en Nagasaki na de bom. Tot 1970 geklasseerd als ‘Top Secret' door het Pentagon

Atomic cover-up

VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens trad in werking

Nonukes_edited_edited_edited.jpg

Hiroshima Nagasaki herdenking: Stop de dreiging door kernwapens

2 verklaringen van de burgemeesters van Hiroshima en van Nagasaki nav de herdenking van de aanval met atoombommen in 1945.

Hiroshima

Hiroshima Nagasaki herdenking: Stop de dreiging door kernwapens

In de jaren vóór de tweede wereldoorlog werd in een laboratorium in Los Alamos, in de Verenigde Staten, in het geheim gewerkt aan een nieuw soort bom, een atoombom, ook kernbom genoemd. De wetenschap had ontdekt dat er een enorme kracht vrijkomt als atomen, de kleinste deeltjes waaruit alle materie bestaat, gesplitst worden. 

Een wapen met een kernbom wordt een kernwapen genoemd. 

De enorme kracht die bij een atoombom vrijkomt vernietigt alles in een ruime omgeving.

Zo’n bom werd voor de eerste keer getest op 16 juli 1945 in Amerika op grondgebied van indianen.

Bij die ontploffing kwamen stoffen vrij die over een grote oppervlakte het land, de lucht, het water vervuilen en daardoor een enorme schade aan het milieu maar ook aan de mensen toebrengt. Ook op de langere termijn. De mensen die daar woonden ontwikkelden allerlei ziektes, en er werden ook misvormde babies geboren. De makers van de bommen schrokken zelf van de vernietigende kracht .

Maar kort daarna zou Amerika toch 2 atoombommen gooien op de Japanse steden Hiroshima (6 augustus 1945) en Nagasaki (8 augustus 1945).  Aan de basis lag de complexe oorlogssituatie, er was de wil van Amerika dat Japan zich onvoorwaardelijk zou overgeven, terwijl Japan dat met hulp van de Sovjet-Unie wilde doen onder voorwaarde dat de Japanse keizerlijke macht zou behouden blijven.  Deze keer werden de bommen dus op die twee steden gegooid.

De steden werden compleet verwoest,  veel mensen hadden onmiddellijke en ook latere gezondheidsschade, ook hier zien we misvormde babies. Het leidde tot honderduizenden doden. Door de kernbommen kwamen radioactieve deeltjes in het milieu met heel schadelijke straling die ook na lange tijd nog werkt.

Zovelen overal in de wereld schreeuwden het uit: ‘DIT NOOIT MEER!’

In plaats van uit deze verschrikking te besluiten dat zo’n wapens nooit meer zouden mogen gemaakt en gebruikt worden, begon ook de Sovjet-Unie (Rusland en een aantal landen samen)  kernbommen te maken, Amerika en de Sovjet-Unie maakten er steeds meer, tegen mekaar op, en ook sommige andere landen begonnen er aan.

Ze zegden dat ze niet bedoeld waren om te gebruiken, maar wel om af te schrikken, te dreigen. ‘Probeer maar iets tegen mijn land, ik heb (kern) kernbom(men) hoor!’

Amerika en de Sovjet-Unie wilden mekaar overtroeven als de machtigste in de wereld.

 

Toch waren er momenten in de geschiedenis waar het niet veel scheelde of er werd een kernbom echt gebruikt.

Zoveel kernwapens om samen de wereld verschillende keren te vernietigen, dat is toch waanzin!

Overal in de wereld betoogden mensen ertegen.

Er werd dan afgesproken tussen landen om het aantal kernwapens te verminderen.

Met de bedoeling om ze uiteindelijk allemaal te verwijderen.

Toch gaat dit niet gemakkelijk, en er zijn nog altijd veel te veel kernwapens en ze zijn ook krachtiger dan de bommen die Hiroshima en Nagasaki vernietigden.

 

Toen besloten in 2017 een aantal landen dat er een echt Verbodsverdrag op kernwapens moet komen. Om dat te bekomen werd hard samengewerkt door mensen en groepen uit alle landen, verenigd in de Internationale Coalitie voor de afschaffing van Kernwapens, nl ICAN, die daar ook in 2017 de Nobelprijs voor kreeg. In België is de Belgische Coalitie tegen Kernwapens (BCK) daar lid van en met de Leuvense Vredesbeweging zijn we lid van de BCK.

 

Ondertussen is het Verbodsverdrag op Kernwapens er. Maar Belgie heeft dat nog niet ondertekend.

 

Met de vredesbeweging herdenken we ieder jaar deze catastrofe op Hiroshima en Nagasaki.

 

We herdenken de slachtoffers ;

 

En we roepen politici op om werk te maken van het vrewijderen van alle kernwapens, waar ook ter wereld.

 

We vinden dat de wereld niet veilig is met zo’n groot aantal kernwapens met zo’n grote vernietigende kracht. Zelfs als een per ongeluk wordt aangezet, volgt ontzettende ellende. Of als terroristen spul bemachtigen waarmee ze een kernbom kunnen maken.

 

Weet je dat Amerika ook in ons land kernbommen heeft staan? In Kleine Brogel in Limburg staan er zo een 20-tal. Helemaal in het geheim beslist. We weten wel dat ze die binnenkort willen gaan vernieuwen. Dat België ook nieuwe gevechtsvliegtuigen heeft besteld waarmee die nieuwe kernwapens kunnen vervoerd worden.

Met de vredesbeweging zeggen we: De kernbommen moeten weg uit België

Vrede is er:

 

als mensen en volken respect hebben voor elkaar,

afspraken maken zodat mensen in alle landen:

 

  • niet in armoede moeten leven,

  • toegang hebben tot gezond voedsel en water, energie,

  • een dak boven hun hoofd hebben, zinvol werk,

  • scholen, een plek om te spelen voor kinderen,

  • ontmoetingsplekken voor jong en oud,

  • als mensen niet eenzaam moeten zijn,

  • als mensen in een gezond leefmilieu wonen,…

  • als mensen zich kunnen ontplooien en samen vreugde kunnen beleven.

  • leren hoe ze, met respect voor mekaar, oplossingen kunnen zoeken zonder geweld, als ze niet hetzelfde willen.

 

Ook moeten we met z’n allen beter begrijpen hoe we met conflicten kunnen omgaan. Door communicatie en overleg naar een oplossing gaan die door ieder kan aanvaard worden. Als één mens of groep gedwongen een oplossing moet aanvaarden, is dat de kiem voor een volgend conflict. 

 

De enorme massa geld die gebruikt wordt om kernwapens te maken en te vernieuwen moet besteed worden aan wat mensen echt nodig hebben.

Dat is echte veiligheid.

Escalatie:

Escalatie gebeurt als 2 of meer mensen, groepen of landen bij een onenigheid of conflict langs beide kanten telkens harder gaan reageren op de andere, vanuit de bedoeling de andere klein te krijgen. Maar die andere laat zich niet klein krijgen, die gaat zelf opnieuw nog wat harder reageren.

Zo komt het uiteindelijk tussen mensen tot fysiek geweld, en tussen landen tot oorlog. De reacties gaan immers van hard tot harder.

Meestal wordt dan ‘de andere’ als de ‘slechte’ benaderd, die we moeten klein krijgen. En langs beide kanten denkt men zo…

Je ziet ook dat, hoe verder een escalatie is geëvolueerd, hoe moeilijker je met elkaar kunt praten en een oplossing zoeken zonder geweld.

 

We zien dus hoe belangrijk het is om bij onenigheid of conflict niet de escalatie in te gaan maar met respect voor elkaar te overleggen en oplossingen te zoeken. Dit kan en moet geleerd worden, aan iedereen.  Je kan het toepassen tussen mensen, groepen, landen.

 

Vrede tussen mensen en landen bereiken we als we met vele mensen en groepen over heel de wereld hiervoor samen werken. Allemaal op hun eigen manier, zoals ze het willen en kunnen.

 

Dank dus ook aan jou, dat jij op jouw manier hier aan meehelpt.

Escalatie:

Escalatie gebeurt als 2 of meer mensen, groepen of landen bij een onenigheid of conflict langs beide kanten telkens harder gaan reageren op de andere, vanuit de bedoeling de andere klein te krijgen. Maar die andere laat zich niet klein krijgen, die gaat zelf opnieuw nog wat harder reageren.

Zo komt het uiteindelijk tussen mensen tot fysiek geweld, en tussen landen tot oorlog. De reacties gaan immers van hard tot harder.

Meestal wordt dan ‘de andere’ als de ‘slechte’ benaderd, die we moeten klein krijgen. En langs beide kanten denkt men zo…

Je ziet ook dat, hoe verder een escalatie is geëvolueerd, hoe moeilijker je met elkaar kunt praten en een oplossing zoeken zonder geweld.

 

We zien dus hoe belangrijk het is om bij onenigheid of conflict niet de escalatie in te gaan maar met respect voor elkaar te overleggen en oplossingen te zoeken. Dit kan en moet geleerd worden, aan iedereen.  Je kan het toepassen tussen mensen, groepen, landen.

 

Vrede tussen mensen en landen bereiken we als we met vele mensen en groepen over heel de wereld hiervoor samen werken. Allemaal op hun eigen manier, zoals ze het willen en kunnen.

 

Dank dus ook aan jou, dat jij op jouw manier hier aan meehelpt.

Nooit meer vernietigingen zoals in Hiroshima en Nagasaki!

Belgie onderteken het verbodsverdrag voor kernwapens!

Kernwapens weg uit België

Herdenkig
VN verdrag

VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens trad in werking

De 50ste ratificatie van het VN kernwapenverbod is sinds 24 oktober 2020 een feit. Dit is een historische gebeurtenis!

 

Het Verbodsverdrag trad op 22 januari 2021 in werking en maakt kernwapens officieel illegaal onder internationaal recht.

Om deze historische gebeurtenis te vieren en onze regering aan te zetten tot het tekenen en ratificeren van het TPNW voert de Belgische Coalitie tegen kernwapens verschillende acties. Zie ook: #nonukes.be

Op vrijdag 22 januari 2021 bijvoorbeeld stonden we om 12u voor het Ministerie van Buitenlandse zaken met 51 vlaggen van de landen die het verdrag wél hebben geratificeerd.  We roepen minister Wilmès op om het verdrag alsnog te ondertekenen en te ratificeren. Vanwege de corona-maatregelen moet de Belgische Coalitie het aantal deelnemers kunnen inschatten. Schrijf dus in via Doe mee aan onze 22-01-2021 acties! – #nonukes.be of klik hier.

Maak kenbaar dat ook jij kernwapens uit de wereld wil! Voeg het "Nuclear Ban" kader toe aan je profielfoto op Facebook en Instagram. Klik hier voor een stappenplan om jouw Facebook-profielfoto aan te passen.

Nonukes.jpg

Op 24 oktober 2020 ratificeerde Honduras het VN kernwapenverbod en brachten zo de teller van het aantal ratificaties op de nodige 50 voor de inwerkingtreding van het verdrag. (Vind hier de lijst van de landen die al ratificeerden) Het Verbodsverdrag werd op 17 juli 2017 door 122 landen aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN.

ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens kreeg hiervoor in 2017 de Nobelprijs van de Vrede. Meer dan drie jaar later, treedt het Verbodsverdrag nu in werking dankzij het werk van ICAN en zijn partnerorganisaties wereldwijd.

Het verdrag verbiedt het gebruik, dreigen met gebruik, ontwikkeling, testen en aanmaak, verwerving, bezit, opslag en transfer van kernwapens in de landen die het verdrag ratificeerden. Het erkent daarbij het belang van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) en is de concrete uitwerking van NPV Artikel VI. Naast de 50 landen die ratificeerden, ondertekenden 84 landen reeds het verdrag. Ook zij mogen het doel en onderwerp van het verdrag niet schenden.

Een inwerkingtreding betekent dat het Verbodsverdrag geïmplementeerd moet worden door de verdragspartijen, maar zal ook een impact hebben op landen die het verdrag (nog) niet tekenden. Het is namelijk een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een internationale norm tegen kernwapens. Uit het verleden hebben we namelijk geleerd dat een sterke internationale norm wel degelijk een morele en politieke impact heeft op landen die geen lid zijn van een verbodsverdrag waardoor zij toch de verplichtingen ervan volgen. “Het feit dat kernwapens officieel illegaal worden, verhoogt dus de morele en politieke druk op de kernwapenstaten en hun bondgenoten om hun ontwapeningsbelofte onder het NPV eindelijk na te komen. De impact zal ook voor België, dat nog steeds Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel stationeert, voelbaar zijn.”, stelt Emmelien Lievens van Vrede vzw.

Hoewel België in 2017 nog weigerde deel te nemen aan de onderhandelingen van het Verbodsverdrag, kan het niet langer ontkennen dat het aan belang wint. We zien al een voorzichtige opening in het nieuwe regeerakkoord van 30 september 2020. Hierin staat namelijk te lezen: “België zal … nagaan hoe het VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening.” Eerder zagen we ook al dat de financiële wereld gevoelig is voor dit soort verdragen. Zo trok KBC, in opvolging van verschillende financiële instellingen wereldwijd, zich volledig terug uit bedrijven die bijdragen aan de productie, het onderhouden of moderniseren van kernwapens.

“Dat het Verbodsverdrag wel degelijk een nieuwe impuls geeft aan de multilaterale nucleaire ontwapening, lijkt nu wel duidelijk. Hoewel kernwapens nog niet meteen zullen verdwijnen, is het toch uitkijken naar hoe dit het nationaal debat in België zal beïnvloeden. We moedigen de nieuwe regering dan ook aan om gebruik te maken van dit momentum en de opening in het regeerakkoord om het Verbodsverdrag zo snel mogelijk te tekenen en ratificeren.”, zegt Merel Selleslach van Pax Christi Vlaanderen.

België, dat in het verleden sterk moreel en politiek leiderschap toonde bij het verbieden van antipersoonsmijnen en clustermunitie, kan en moet het goede voorbeeld volgen van de landen die ons vandaag de weg wijzen. Hiervoor zal ons land afstand moeten doen van de kernwapens in Kleine Brogel, van een nucleaire capaciteit van de nieuwe gevechtsvliegtuigen en van de gedateerde nucleaire afschrikkingsdoctrine waar ons land zich achter verschuilt. Door niet langer deel te nemen aan de nucleaire opdrachten in NAVO-verband zal ons land in regel zijn met het non-proliferatieverdrag dat de directe en indirecte controle over kernwapens door niet-kernwapenstaten verbiedt.

Meer info:

De Belgische coalitie tegen Kernwapens, partnerorganisatie van ICAN, is een netwerk dat, met zijn oproep 67 organisaties samenbrengt, waaronder Pax Christi, Vrede vzw, CNAPD, Intal, Agir Pour la Paix, Mouvement Chrétien pour la Paix, CSO, LEF, de Leuvense Vredesbeweging, etc.

bottom of page